علم الصرف کا خلاصہ:

علم الصرف کا خلاصہ:
==============

14 صیغے (6غائب + 6حاضر + 2متکلم)

ضرب

65 گردانیں (24ماضی + 12 مضارع + 12امر + 12نہی + 5مشتقات)

ضرب

44 ابواب (8ثلاثی مجرد + 14ثلاثی مزید فیہ + 4رباعی + 18ملحق برباعی)

ضرب

14 اقسام (1صحیح + 2مضاعف + 3مہموز + 2مثال + 2اجوف + 2ناقص + 2لفیف)

.......................................
طالبِ دعا:
محمد اسامہ سَرسَری