Islami Qanon k mutabik Khabees aur Fasiq kehny ka Hukam